• Úvod
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti

ARSY line, s.r.o.
se sídlem v Bohuslavicích, Polní 453.
IČ: 26873532 | DIČ: CZ26873532
ARSY line, s.r.o., C 41005 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

(dále jen jako „prodávající“) č. účtu: 2217071001/5500 Raiffeisenbank | CZ3355000000002217071001| (dále jen „účet prodávajícího“)

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.CandyLipz.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.CandyLipz.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Aktuální znění obchodních podmínek je zveřejněno na internetové adrese www.CandyLipz.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Kupující může provádět objednávání zboží, bez nutnosti registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.

Při objednávání zboží na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující, při jakékoliv jejich změně, do okamžiku dodání zboží povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a závazné.

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Seznam zboží, jeho vystavení ani jiné související zvěřejnění zboží není nabídkou k uzavření smlouvy, ale pouze výzvou k podání takovýchto nabídek kupujícím. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží či jiné seznamy zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu nejsou závazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, pokud k tomu má důvod.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzením o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující může objednávat zboží z nabídky prodávajícího osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

Zboží se považuje za dodané momentem převzetí zboží kupujícím. Tímto okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na zboží.. 

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího odeslání.

Prodávající má právo odstoupit tak od kupní smlouvy kdykoliv z důvodu:

 • zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek,
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží,
 • byla chybně stanovena cena zboží.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na webovém rozhraní a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny uváděné ve webovém rozhraní obchodu se mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny ve webovém rozhraní obchodu. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky (dále jen „cena zboží“) není-li v kupní smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách uvedeno něco jiného.

Prodávající má právo jednostranně změnit cenu zboží bez výslovného upozornění kupujícího. Jedná-li se o podstatné zvýšení ceny, které se vztahuje na cenu zboží v již učiněné objednávce, je spotřebitel oprávněn do 10 dnů ode dne, kdy se o podstatném zvýšení ceny dozvěděl, od kupní smlouvy odstoupit.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ARSY line, s.r.o., Polní 453, Bohuslavice;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
 • kartou, nebo zrychleným bankovním převodem.

Není-li uvedeno výslovně jinak, společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, což je blíže upraveno v sekci webových stránek nazvané „Doprava a platba“. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se cena zboží navýšená o případné náklady spojené s dodáním zboží dále jen „kupní cena“.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující nezaplatí cenu řádně a včas je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dodá kupujícímu společně se zbožím.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Prodávající si vyhrazuje možnost změny způsobu doručení, zejména v závislosti na charakteru kupujícím objednaného zboží a omezením jednotlivých přepravních společností.

Aktuální možnosti způsobu dodání zboží jsou zveřejněny ve webovém rozhraní obchodu.

Aktuální náklady na dodání (poštovné) zboží a možnosti způsobu platby jsou uvedeny v „Doprava a platba“, který je k nalezení ve webovém rozhraní obchodu, a liší se v závislosti na zvoleném způsobu přepravy a formě platby. Balné není účtováno.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Je-li kupní smlouva sjednána prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. telefonicky nebo přes internet) má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začne běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od něho obdržel.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy prokazatelně informovat obchodní společnost ARSY line, s.r.o., IČ: 26873532, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). 

V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vracené zboží musí splňovat následující podmínky:

 • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
 • zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.),
 • zboží musí kupující zaslat v původním nebo jiném vhodném obalu a zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení samotného zboží a jeho obalu (zejména aby nedošlo k jeho popsání, polepení či mechanickému poškození přepravcem).

V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek a splnění uvedených podmínek vrácení zboží, se kupní smlouva od počátku ruší.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d), e), h), i) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, od kupní smlouvy na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, porušil-li kupující jejich původní obal, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, epilátory, kosmetické přípravky, zubní kartáčky, sluchátka) a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Práva z vad kupujícího a s tím spojené povinnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1916, § 2099, § 2165 a násl. občanského zákoníku). Způsob a postupy při reklamaci vady se řídí mimo jiné Reklamačním řádem.

Práva z vad dodaného zboží je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li zboží při převzetí kupujícím vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad, či reklamovat zboží osobně v sídle prodávajícího ARSY line, s.r.o., PSČ 747 19, nebo písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb rovněž na adrese prodávajícího ARSY line, s.r.o., Bohuslavice, Polní 453, PSČ 747 19, IČ: 26873532.

Při uplatňování práv z vadného plnění, či při reklamaci zakoupeného zboží prodávající doporučuje podrobně popsat vadu zboží, uvést číslo objednávky, identifikaci kupujícího, a spolu s notifikací vady též prodávajícímu předat zboží za účelem posouzení vady. Zboží lze prodávajícímu předat buď osobně v jeho sídle (ARSY line, s.r.o., Bohuslavice, Polní 453, PSČ 747 19, IČ: 26873532), nebo jej zaslat na adresu prodávajícího ARSY line, s.r.o., Bohuslavice, Polní 453, PSČ 747 19, IČ: 26873532. Za účelem úspěšného uplatnění práv z vadného plnění kupujícím, resp. za účelem prokázání, že zboží bylo zakoupeno od prodávajícího, prodávající doporučuje při uplatňování těchto práv vždy doložit záruční list opatřený podpisem prodávajícího, či daňový doklad vystavený prodávajícím za zboží.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

V případě, že k dodanému zboží nebyl dodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícím vystavený a dodaný daňový doklad. Daňový doklad a případný záruční list je nutno předložit při uplatnění reklamace.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.CandyLipz.cz dostupným ke stažení v bodě 14., který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

9. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

Kupující se zavazuje do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží neučinit jakékoliv právní jednání směřující k nabytí vlastnického práva k předmětu objednávky třetí osobou případně jinak zboží zatížit právem třetí osoby. V případě porušení tohoto ustanovení je kupující povinen na základě písemné výzvy uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši neuhrazené části kupní ceny dodaného zboží. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu ani právo na plnění dlužné kupní ceny.

10. DÁRKOVÉ POUKAZY

Kupující má možnost zakoupit dárkové poukazy na nákup zboží ve webovém rozhraní prodávajícího www.CandyLipz.cz (dále jen „dárkový poukaz“). V takových případech kupující v objednávce dle bodu 3 obchodních podmínek uvede, že má zájem o dárkový poukaz, upřesní hodnotu dárkového poukazu, tj. částku, do jejíž výše může být nákup zboží proveden (dále jen „hodnota dárkového poukazu“) a zvolí si grafickou podobu dárkového poukazu (dále jen „forma dárkového poukazu“). Po objednání dárkového poukazu bude kupujícímu zaslána zálohová faktura znějící na částku ve výši hodnoty poukazu, po jejímž řádném uhrazení prodávající zašle kupujícímu aktivní dárkový poukaz spolu s jednorázovým kódem na email uvedený v objednávce. Dárkový poukaz má platnost 12 měsíců ode dne jeho vystavení. Společně s dárkovým poukazem bude kupujícímu zaslán daňový doklad potvrzující uhrazení zálohové faktury.

Dárkový poukaz může být využit výhradně za účelem nákupu zboží na www.CandyLipz.cz. Kupující v takovém případě učiní objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a v této objednávce v části týkající se platby ceny zboží uvede číslo jednorázového kódu z dárkového poukazu. Dárkovým poukazem lze platit pouze v eshopu  www.CandyLipz.cz, nelze jej využít u plateb při osobním vyzvednutí zboží, nebo při platbách na dobírku. Po objednání zboží a vložení jedinečného kódu z dárkového poukazu, bude z objednávky odečtena hodnota dárkového poukazu a zbývající část ceny zboží musí být kupujícím uhrazena. Dárkový poukaz lze použít pouze v rámci jedné objednávky. Není možno hodnotu dárkového poukazu použít na více nákupů a hodnotu rozdělit na více objednávek. 

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech textů, fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s  jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění měnit obsah, technické specifikace produktů a jejich ceny.

Obrázky na webové stránce mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti mírně lišit.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací prodávajícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k  prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího mimo jiné ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující má před odesláním objednávky možnost vyjádřit souhlas/nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád prodávajícího.

Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.

Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

Prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou užitím uveřejněného obsahu.

Veškerý obsah na webovém rozhraní obchodu prodávajícího je chráněn autorským zákonem.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně. Písemností se pro účely těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy rozumí zpráva zaslaná elektronickou poštou na adresu pošty uváděnou kupujícím nebo prodávajícím v těchto obchodních podmínkách (i bez zaručeného elektronického podpisu) nebo zaslaná doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do sídla prodávajícího (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, pokud v nich není uvedeno něco jiného.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ARSY line, s.r.o., Bohuslavice, Polní 453, PSČ 747 19, IČ: 26873532, adresa elektronické pošty: info@arsyline.cz, telefon: +420 604 537 918.

Prodávající je oprávněn změnit Obchodní podmínky. Prodávající je povinen zveřejnit jejich nové znění.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2017.

© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť
Tovar bol úspešne pridaný do košíka

V košíku máte tovar v celkovej hodnote 0.00 € s DPH

Pokračovať v nákupe Zobraziť košík